Jdi na obsah Jdi na menu
 


Financování podniku

16. 3. 2009

Téma č. 13

 

 

Financování podniku

 

-         získávání kapitálu potřebné k úhradě statků a běžných výdajů

 

 

Úkoly financování

 

1)      získávat kapitál

2)      rozdělit kapitál

3)      rozdělit zisk

4)      kontrolovat hospodářskou činnost (plánovat)

 

Na financování podniku působí faktor rizika a času

 

Faktor rizika – při financování vždy rozhodujeme mezi několika možnostmi, špatné rozhodování může způsobit problémy

 

Druhy rizika

 

-         vnější – nemůžete ovlivnit (hospodářská krize, inflace, přírodní katastrofa)

-         vnitřní – ovlivnit můžete (špatný odhad poptávky, chybně stanovená cena)

 

Faktor času – nesoulad mezi rozhodnutím a jeho dopadem na ekonomiku podniku, dnešní rozhodnutí může ovlivnit budoucí tok peněz

 

Pravidla pro financování

 

1)      preferuje se vždy větší výnos

2)      preferuje se vždy menší riziko

3)      za větší riziko se považuje větší výnos

4)      preferují se peníze obdržené dříve před stejnou částkou obdrženou později

 

Druhy financování

 

1)      strategická – velké finanční částky, velké změny spojeny s větším rizikem mohou skončit krachem

2)      operativní – menší částky peněz přesněji přepočítat, nemění činnost podniku, nemají dlouhodobý dopad

 

Zdroje financování

 

1)      vlastní kapitál – vklady majitelů, prodané obligace, prodané akcie

2)      cizí kapitál – bankovní úvěry, obligace pomocí záloh odběratelů

3)      samofinancování – pomocí zisku nebo odpisů

Finanční plán

 

-         zajistit zplnění cílů, udržet finanční rovnováhu, soulad příjmů a výdajů

-         je to rozpočet

a)      plán aktiv a pasiv – plán rozvahy

b)      plán příjmů a výdajů – cash-flow

c)      plán výnosů a nákladů – výsledovka

 

Krátkodobé financování

závisí ne:

a)      druhu podnikání (zemědělský podnik –od sadby do sklizně….)

b)      velikosti podniku – velké firmy nejsou tolik závislé na krátkodobých finančních prostředcích, malé firmy mají nesoulad mezi příjmy a výdaji)

 

Způsoby krytí

a)      obchodní úvěr – poskytují dodavatelé, farmou dohody nebo písemně

b)      otevřený účet – kupující získá zboží, platbu provede později, významný pro začínající podnikatele banky mají tvrdé podmínky, termíny splatnosti: 30 dní ale i 80 dní

c)      směnky – často se používají k placení, dlužnická listina, má charakter cenného papíru

druhy směnek:

-         směnka vlastní – výstavce(dlužník),slibuje zaplatit v určitém čase uvedenou částku

-         směnka cizí – výstavce dává příkaz k zaplacení jiné osobě (bance, dlužníkovi)

 

d)      kontokorentní úvěr – banka hradí z účtu částky, úvěr má vyšší úrokovou sazbu než kreditní zůstatek

 

Dlouhodobé financování

-         vnitřním zdroje je zisk

 

Cizí vnější zdroje

a)      finanční (bankovní úvěr) – na dobu delší než 1 rok, charakter hypotekárního úvěru

b)      prodej obligací

c)      leasing

d)      odkup dlouhodobých pohledávek

 

-         zvolit která varianta cizích zdrojů je nejvýhodnější, úkolem finančního managementu

 

při získání zdrojů rozhoduje

-         cena zdroje (úrok, provize)

-         doba splatnosti (co nejdelší)

-         riziko (co nejmenší)

 

Cash – Flow (peněžní toky)

dělení:

(brutto) CF (celkové, hrubé) – veškeré peněžní toky (provozní, investiční, finanční činnosti)

(netto) CF (čisté) – peněžní tok z provozní činnosti

Sleduje změny ve skutečných penězích, které opravdu firmou prošli

Zisk se může lišit od cash – flow

 

Rozdíl mezi CF a ziskem

výnosy – náklady = zisk (výsledovka)

příjmy – výdaje = stav peněžních prostředků (cash – flow)

 

 

plánování CF

-         krátkodobé – tzv. platební kalendář

-         dlouhodobé – rok a více

 

Cash flow sledujeme 2-ma způsoby:

1)      přímo – tj. sledováním příjmů a výdajů (peníze do firmy a z firmy)

2)      nepřímo – vycházíme ze stavů rozvahových účtů na začátku a na konci

 

Doba návratnosti úvěru

 

-         financování cizím kapitálem musí podnik zajistit sám, zda je schopen hradit půjčku

-         slouží k určení výše splátek

 

výpočet:

 

u = DN * E

DN = u/E

 

u= úvěr

DN je doba návratnosti

E = efekty (nově vytvořené zdroje)