Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nákupní činnost podniku

16. 3. 2009

Téma č. 10

 

 

Nákupní činnost podniku

 

nákup

 

-         nákupem rozumíme činnosti, při kterých podnik získává výrobní činitele (práce, materiál, technické prostředky)

-         cílem nákupu je opatřit je v potřebném množství v žádoucí kvalitě, v přijatelné ceně

-         při skladování musí být dodrženy určité podmínky

 

Marketingový mix

 

-         nákupním marketingem řetězec začíná a marketingem na straně prodeje končí

-         tak tomu je pokud jde o hmotný pohyb (dodavatel – nákup – výroba – prodej)

-         opačným směrem probíhá od marketingu na straně prodeje k nákupu (odběratel – marketing – prodej – příprava výroby – výroba – nákup – dodavatel)

-         mají společné to že zprostředkovávají propojení vnějšího tržního prostředí a s vnitropodnikovým

 

 

zásobování

 

-         zajišťuje část výrobních faktorů nutných k zajištění hlavní funkce podniku

-         zásobování je chápáno jako nákup materiálových zásob, všech druhů paliv, energie a vody

-         ovlivňuje hlavní činnost podniku

 

druhy

 

1)      suroviny a základní materiál – stávají se podstatnou součástí výrobku, surovinou rozumíme hmotný statek který je výsledkem prvovýroby

2)      pomocný materiál – podílí se na výrobě nepřímo, dodává výrobku určité vlastnosti , vzhled (barvivo), nebo slouží k zabezpečení (oleje, mazadla, kancelářský materiál)

3)      součástky a polotovary – slouží k chodu zařízení, při opravách se montují do výrobků (ložiska, klínové řemeny)

4)      palivo a pohonné hmoty – palivo zajišťuje tepelné energie v podniku

5)      oběhové obaly, drobný HM – obaly sloužící k balení výrobků, nebo na cestě ke spotřebiteli (sudy, palety, bedny),

6)      zboží – předměty, které se v hotové podobě nakupují a beze změny prodávají jinému spotřebiteli, převažují v obchodních podnicích

 

řízení zásob

 

-         řízením zásob rozumíme usměrňování vývoje zásob tak, aby zajišťovaly plynulou činnost podniku s minimálními náklady na pořízení a skladování zásob

-         nejčastěji používanou metodou zásob je metoda ABC:

 

A: - zahrnuje ty druhy materiálu jejichž hodnota představuje rozhodující podíl jedná se zpravidla o méně než 15% druhů materiálu podílejících se více než 60% na spotřebě sleduje se podrobně a plánuje stav zásob

 

B: - obsahuje ty druhy materiálu u nichž lhůta mezi vyhotovením objednávky a jejím vyřízení je krátká (materiály se obvykle snadno kupují) řídí se pomocí stanovené minimální zásoby při které je potřeba vystavit objednávky

 

C: - obsahuje zbytek materiálů asi 65% s 20% podílem na spotřebě, plánuje se obvykle souhrnnou peněžní částkou, nakupují se podle požadavků podniku

 

plán zásobování

 

-         na základě průzkumu trhu materiálů a propočtu potřeb podniku se sestavuje plán zásobování, je základem pro další jednání s dodavateli, objednávání a nákup materiálu, plán se sestavuje ve formě bilance materiálů na základě: a) propočtů spotřeby materiálu b) propočtů velikosti zásob které je třeba udržovat na skladě

-         pro nejdůležitější druhy materiálových zásob se sestavuje plán zásobování v naturálních jednotkách, v souhrnu se sestavuje v peněžních jednotkách  v bilanci se vždy porovnávají zdroje apotřeb, přičemž zdroji jsou počáteční zásoba a nákup materiálu a potřebami spotřeba a konečná zásoba

 

nákup = spotřeba + konečná zásoba – počáteční zásoba

 

evidence zásob

 

-evidence o materiálových zásobách se vede na prvotních dokladech (příjemka, výdejka, faktura, zápis o vadách, převodka, skladní karta) pro každý druh materiálu vystavuje podnik zpravidla skladní kartu, není je třeba vést, pokud podnik vede evidenci o zásobách na počítači

 

dodavatelsko odběratelské vztahy DOV

 

-         úkolem DOV je uskutečňovat obchodní činnost, která má stránku hmotnou (dodávka věci, poskytnutí služby) finanční (úhrada dodávky) a informační (doklady tákající se obchodu – dodací listy, faktury.Tyto vztahy jsou upraveny obchodním zákoníkem

 

obchodně smluvní vztahy

 

a)      relativní obchodní vztahy – podnikatel x podnikatel, stát

b)      absolutní obchodní vztahy – společník x společnost

c)      závisí na dohodě účastníků – byt-vlastní potřeba x dílna