Jdi na obsah Jdi na menu
 


Právní formy podnikání

16. 3. 2009

Téma č. 5

 

 

Právní formy podnikání

 

Živnost – jakákoliv podnikatelská činnost která není zákonem zakázána, nebo není-li

                vyloučena ze živnostenského podnikání

 

Podmínky provozování živnosti

 

Všeobecné – 18 let, právní způsobilost, bezúhonnost

Zvláštní – dosažení odborné způsobilosti, dosažení jiné než odborné způsobilosti

 

Druhy živností

 

a)      ohlašovací- lze provozovat na základě ohlášení u živnost. úřadu

1.      volné – rozmanitá skupina činností, stačí splnění všeobecných podmínek

2.      řemeslné – k provozování je potřeba splnění zvláštních i všeobecných podmínek 

      a) vyučení v oboru a 3 roky praxe

b)      maturita z předmětu podobného oboru a 2 roky praxe

c)      vysokoškolský diplom v příslušném oboru a 1 rok praxe

d)      kvalifikační zkoušky před komisí

 

         3.vázané – je průkaz zvláštních způsobilostí(výuční list+odborná praxe)

 

    b)  koncesované – mohou být provozovány jedině na základě udělení koncesní listiny (taxi)

 

 

Obchodní společnosti

jsou právnické osoby založené za účelem podnikání

 

dělí se na:

a) osobní – společníci ručí celým svým osobním majetkem

               - v.o.s.

              - k.s.

b) kapitálové – společníci ručí do výše svého vkladu

                   - s.r.o.

                   - a.s.

 

vytváření obchodních společností

 

a)      založení – spol.smlouva, zakladatelská smlouva, zakladatelská listina

b)      vznik – vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku

 

Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)

-         uplatňuje se neomezené ručení, ručí se celým svým majetkem

-         zakládají 2 FO nebo PO

-         zakládá se sepsáním společenské smlouvy

-         vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku

-         ručení trvá i po zániku společnosti

-         zisk a ztráta se dělí rovným dílem

-         pokud společník odchází nebo přichází do společnosti, je třeba sepsat novou smlouvu, musí tam ale zůstat dvě osoby   

 

Komanditní společnost (k.s)

-         zakládají 2 osoby pod společným jménem, sepsáním společenské smlouvy a vzniká dnem zapsáním do obchodního

-         základní jmění není stanoveno zákonem, kapitál společnosti tvoří vklady komandistů

 

Komandisté

 

-         vkládají peníze, nebo movitosti

-         ručí do výše svého vkladu

-         nejsou oprávněni řídit, ani jednat za společnost

-         smějí pouze nahlížet do účetnictví

-         neplatí zákaz konkurence v oboru

 

Komplementáři

 

-         vkládají knot-how (vědomosti)

-         ručí celým svým majetkem

-         mají právo řídit i jednat za společnost

 

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

 

-         mezené ručení (společník ručí do výše svého vkladu)

-         zakládá nejméně 1 osoba nejvýše 50 osob

-         vzniká sepsáním společenské smlouvy (když je více jak 1 společník)

-         zakladatelská listina ( když více jak 1 společník)

-         základní jmění je určeno zákonem, jeho výše 200000,-Kč

-         nejmenší vklad společníka je 20000,- Kč

-         společník ručí do výše svého vkladu

-         společník ručí celým svým majetkem

-         zisk je dělen podle % vkladů

 

řízení s.r.o.

 

a) valná hromada – je to ten nejvyšší orgán, schvaluje účetní uzávěrku

                             - schvaluje rozdělení zisku

b) dozorčí rada – má za úkol kontrolovat společnosti

                         - je podřazen valné hromadě

c) jednatel – statutární orgán = má za úkol zastupovat společnost

                 - bývá to 1 ze společnosti nebo zaměstnanců

                 - jmenuje ho valná hromada

 

Akciová společnost (a.s.)

 

-         zakládají 2 PO nebo 5 FO, povoluje se i 1 PO

-         základní jmění je povinné ze zákona 2 000 000 ,- Kč

-         musí povinně tvořit rezervní fond 20%

-         ručí za závazky, jako celek

-         jednotlivý akcionáři neručí

-         je založena na existenci akcie

-         založení – a) podnik vlastní dostatek kapitálu a zakládá podnik bez upisování akcií

                       b) podnik nemá dostatek kapitálu a zakládá upisování akcií

 

řízení a.s.

 

a)      valná hromada – nejvyšší orgán, tvoří ho všichni akcionáři

b)      představenstvo – statutární orgán, má nejméně 3 členy

c)      dozorčí rada – kontrolní orgán, tvoří nejméně 3 členi

  

Akcie

 

-je to cenný papír, se kterým jsou spojeny práva a povinnosti a dá se prodávat na fin. trhu má svoji nominální (je na akcii uvedena – je to částka) a prodejní hodnotu (za kterou se prodává)

- rozdíl mezi nominální a prodejní hodnotou se nazývá EMISNÍ ÁŽIO ( kladný rozdíl)

                                                                                        EMISNÍ DISÁŽIO ( záporný rozdíl)

-         akcie přinášejí výnosy a to jsou DIVIDENDY