Jdi na obsah Jdi na menu
 


10) MO – POHLEDÁVKY

15. 3. 2009

10) MO – POHLEDÁVKY

CHARAKTERISTIKA ZÚČTOVACÍCH VZTAHŮ A JEJICH ČLENĚNÍ

Ve 3. účtové třídě se zobrazuje převážná část zúčtovacích vztahů podniku k vnějšímu světu, které se projevují jako pohledávky a závazky. Podstatou vzniku obchodních pohledávek a závazků je časový nesoulad mezi okamžikem provedení výkonů tj. dodávky výrobků, poskytnutí služeb a okamžikem úhrady těchto výkonů. Pohledávka je nárok účetní jednotky na úhradu peněžní částky od dlužníka. Účetní jednotka vystupuje v roli věřitele.

Příklad – vystavená fa odběrateli, kterou má dlužník uhradit ve smlouvě, přijetím platby od dlužníka pohledávka zaniká.

Třetí účtová třída umožňuje podniku sledovat

  • Pohledávky z obchodních vztahů 31. účtová skupina
  • Krátkodobé závazky z obchodních vztahů 32. účtová skupina
  • Zúčtování se zaměstnanci 33. účtová třída
  • Zúčtování s finančními orgány 34. účtová třída
  • Pohledávky a závazky ve vztahu ke společníkům 63. účtová třída
  • Ostatní pohledávky a závazky 37. a 38. účtová třída

Obchodní pohledávky a závazky lze dělit takto

a)      podle doby splatnosti – krátkodobé, dlouhodobé

b)      podle místa vzniku – tuzemské, zahraniční

c)      podle jednotlivých odběratelů a dodavatelů

 

TUZEMSKÉ POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU

Evidují se v účtové třídě 31 – Pohledávky, a to krátkodobé i dlouhodobé pohledávky.

Patří se zejména:       pohledávky za odběrateli

                                   pohledávky spojené s používáním směnek

                                   pohledávky z poskytnutých provozních záloh

                                   ostatní pohledávky

Pohledávky za odběrateli

- vznikají dodáním výrobů, zboží a služeb odběrateli na fakturu, vydaná faktura představuje výnos účetní jednotky a vznik pohledávky za odběratelem, plátci DPH musí k prodejní ceně připočítat ještě DPH a zúčtovat ji jako závazek vůči finančnímu úřadu

1) zúčtování fa – MD 311, D 601, D 343

2) úhrada od odběratele – D 311, MD 221

Pohledávky spojené s používáním směnek

- o směnkách z pohledu věřitele se účtuje na účtech CP účtová skupina 25 nebo 06, ale přesto se můžeme s jedním „pohledávkovým“ účtem ohledně směnek setkat, je jím účet 313 – pohledávky za eskontované CP, který se používá při účtování o tzv. „eskontních“ úvěrech.

Pohledávky z poskytnutí provozních záloh

- poskytne-li odběratel svému dodavateli zálohu před splněním dodávky, vzniká mu za ním pohledávka, která se eviduje na účtu 314 – poskytnuté provozní zálohy, po obdržení fa se musí zúčtovat (zrušit) zaplacená záloha (MD 321/ D 314) a rozdíl mezi celkovou částkou fa a zaplacenou zálohou se uhradí dodavateli

Účtování u neplátce DPH

1)      Zaplacení zálohy MD 314, D 221

2)      Fa od právníka MD 518, D 321

3)      Zúčtování zálohy MD 321, D 314

4)      Doplatek fa MD 321, D 221

Účtování u plátce DPH

a) záloha bude poskytnuta ve stejném měsíci, kdy bude uskutečněno zdanitelné plnění

1) Zaplacení zálohy MD 314, D 221

2) Fa od právníka – cena bez DPH MD 518, D 321

                                  DPH MD 314, D 321

3) Zúčtování zálohy MD 321, D 314

b) záloha bude poskytnuta v jiném měsíci, než bude uskutečněno zdanitelné plnění

1)      Zaplacení zálohy MD 314, D 221

2)      Přijetí daňového dokladu MD 343, D 314

3)      Vyúčtování právnických služeb MD 518, D 321

                                                         MD 343, D 321

4)      Zaúčtování poskytnuté zálohy MD 314, D 321

                                                       MD 343, D 321

5) Doplatek proveden z BÚ MD 321, D 221

Ostatní pohledávky

– se účtují v účtové třídě 37. a 38.

 

POHLEDÁVKY V CIZÍ MĚNĚ A KURZOVÉ ROZDÍLY

- při provádění zahraničně obchodních operací je třeba získat z účetnictví přehled o pohledávkách a závazcích vyjádřených v cizích měnách. Zákon o účetnictví vyžaduje účtování o těchto případech, jak v českých korunách, tak i v cizí měně. Pro přepočet cizí měny na českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu může účetní jednotka použít denní kurz dle ČNB nebo pevných kurzů stanovených účetní jednotkou k určitému datu po jí vymezené období

Kurzové rozdíly při úhradách zahraničních faktur

- vzhledem k časovému nesouladu mezi okamžikem  vzniku devizové pohledávky okamžikem její úhrady dochází při používání denních kurzů ke vzniku kurzových rozdílů, a to vlivem kolísání kurzů, vzniklý rozdíl se účtuje podle jeho povahy do finančních nákladů účet 563, nebo do finančních výnosů účet 663

1)      fa za prodej zboží 1000 EUR MD 311, D 604

2)      Úhrada fa MD 221, D 311

3)      Vyúčtování kurzového rozdílu MD 563, D 311

Kurzové rozdíly u neuhrazených fa při uzavírání účetních knih

- kurzové rozdíly vznikají také v případě, že zahraniční fa nebyla uhrazena do dne roční uzávěrky, pohledávky se přepočítají na českou měnu k rozvahovému dni kurzem devizového trhu stanoveného ČNB, 563, 663.

1)      fa vystavená za prodej výrobků MD 311, D 601

2)      kurzový rozdíl MD 311, D 663

 

OPRAVNÉ POLOŽKY K POHLEDÁVKÁM A ODPIS POHLEDÁVEK

- úkolem opravných položek je upravit ocenění příslušného majetku v případě, že se při jeho inventarizaci prokáže, že tržní cena tohoto majetku je přechodně nižší než je cena, v níž je majetek zachycen v účetnictví. Nižším oceněním aktiv se snižuje výše vykázaného výsledku hospodaření a zvyšuje se zároveň věrohodnost účetních informací předkládaných v účetních výkazech, v případě pohledávek jde tedy zejména o pohledávky po lhůtě splatnosti, u kterých existuje riziko, že nebudou dlužníkem uhrazeny v plné výši, u opravných položek se musí rozlišovat účetní a daňové hledisko, daňovou účinnost opravných položek řeší Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, proto se nazývají zákonnými opravnými položkami

Zákonné opravné položky se vytvářejí

a)      k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení – tyto opravné položky se mohou vytvořit jednorázově ve výši 100% hodnoty neuhrazené pohledávky

b)      k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. – tyto opravné položky se tvoří postupně za splnění podmínek uvedených v zákoně o rezervách

c)      od 1. 1. 2006 lze vytvořit 100% opravnou položku také k pohledávkám, u kterých od konce sjednané lhůty splatnosti uplynulo nejméně 12 měsíců a představují vůči dlužníkovi částku max. 30 000,- Kč

- účty 558, 559 – opravná položka k pohledávkám

Odpis pohledávek – pokud účetní jednotka shledá některou pohledávku jako nedobytnou, může ji účetně odepsat, daňově účinný bude tento náklad v případě, že je splněna některá z podmínek uvedených v ZDP

 

INVENTARIZACE POHLEDÁVEK

- pohledávky podléhají inventarizaci, jejímž účelem je zjistit

a) zda stav pohledávek v účetnictví odpovídá skutečnému stavu

- pomocí dokladové inventury, sestavuje se inventární soupis ke každému analytickému účtu pohledávek, inventurní soupis obsahuje: soupis pohledávek podle jednotlivých fa, splatnost, u pohledávek v cizí měně částku v cizí měně a v Kč

b) zda reálná hodnota pohledávek není nižší, než je jejich hodnota

- porovnání reálné hodnoty pohledávky s její účetní hodnotou, provádí se především ve vztahu ke splatnosti pohledávky