Jdi na obsah Jdi na menu
 


11) MO – ZÁVAZKY

15. 3. 2009

11) MO – ZÁVAZKY

CHARAKTERISTIKA ZÚČTOVACÍCH VZTAHŮ Z OBCHODNÍHO STYKU

Závazek – povinnost zaplatit dodavateli za služby, zboží, závazky se účtují ve 3. účtové třídě, závazek je časový nesoulad mezi okamžikem provedení výkonů a okamžikem úhrady těchto závazků, závazky vyjadřují povinnost účetní jednotky uhradit nebo dodat zboží, poskytnout službu či jiné plnění svým obchodním partnerům

 

TUZEMKÉ ZÁVAZKY Z OBCHODNÍHO STYKU

-         krátkodobé závazky – účtová třída 32

-         dlouhodobé závazky – účtová třída 4

Do závazků z obchodního styku patří zejména:      závazky vůči dodavatelům

                                                                                  přijaté zálohy od odběratelů

                                                                                  závazky spojené s používáním směnek

                                                                                  ostatní závazky

 

KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR

- kniha došlých faktur, kniha závazků, eviduje se tam – vystavení faktury, splatnost, DPH, cena

 

ZÁVAZKY V CIZÍ MĚNĚ, KURZOVÉ RODZÍLY

- závazky vzniklé z transakcí se zahraničními obchodními partnery jsou většinou vyjádřeny v cizí měně. Zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám uvádět jak v cizí, tak i v české měně. Pro přepočet na českou měnu se používá denní kurz ČNB a platí v účetní jednotce po dobu stanovenou jejím vnitřním předpisem.

- vzhledem k časovému nesouladu mezi okamžikem devizového závazku a okamžikem jeho úhrady dochází při používání denních kurzů ke vzniku kursových rozdílů, a to vlivem kolísání kurzů – kursový zisk účet 663

             kursová ztráta účet 563

 

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY A ÚVĚRY

- o bankovních úvěrech, které jsou splatné na dobu delší než jeden rok, se účtuje na účtu

461 – dlouhodobé bankovní úvěry, o ostatních dlouhodobých závazcích se účtuje na účtech účtové skupiny 47 – dlouhodobé závazky

        dlouhodobé přijaté zálohy účet 473

         dlouhodobé směnky k úhradě účet 478

        ostatní dlouhodobé závazky účet 479

 

INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ

- účelem inventarizace je zjistit

a) zda stav závazků v účetnictví odpovídá skutečnému stavu

- porovnání účetního stavu se skutečným stavem se provádí dokladovou inventurou

b) zda hodnota není vyšší, než je jejich účetní hodnota – zda jsou všechny závazky účetní jednotky zahrnuty v účetnictví