Jdi na obsah Jdi na menu
 


13 MO – ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DATOCÍ

15. 3. 2009

13 MO – ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DATOCÍ

ČLENĚNÍ DANÍ

1. Přímé daně

- přímé daně se vyměřují z příjmů nebo majetku poplatníka. Zahrnují:

a) daně z příjmů (FO, PO), evidence je na dvou účtech

341 – zdaňuje se zde výsledek hospodaření účetní jednotky, poplatníkem i plátcem daně je účetní jednotka

342 – slouží k evidenci daně z příjmů, kterou účetní jednotka odvádí za jinou osobu

b) daně majetkové, silniční daň, daň z nemovitosti, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, účet 345

2. Nepřímé daně

- daně zahrnuté v ceně nakoupeného zboží a poskytovaných služeb, účetní jednotka je pouze plátcem daně, poplatníkem je konečný spotřebitel, jedná se o daň z přidané hodnoty 343, spotřební daň 345

 

DAŇ Z PŘÍJMŮ FO, PO

- účet 341, na tomto účtu se účtuje o dani z příjmů, kdy poplatníkem je účetní jednotka, během roku mohou mít účetní jednotky povinnost platiti zálohy na daň z příjmů, účet 341 může mít zůstatek:

- aktivní = přeplatek na dani = pohledávka vůči státnímu rozpočtu FÚ

- pasivní = nedoplatek daně = dluh musíme doplatit

Zaplacení zálohy D 221, MD 341

Předpis daňové povinnosti D 341, MD 591, 593

Doměrek daně z příjmů D 341, MD 595

 

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

- DPH je jednou z nepřímých daní, neplatí se přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně zboží a služeb, výrobce nebo prodejce daň připočítává k ceně výrobku nebo služby a zákazník jí zaplatí společně s cenou, podnikatel se stává jakýmsi prostředníkem mezi spotřebitelem a státem

Plátcem daně se může stát FO, PO, která uskutečňuje ekonomickou činnost, která je vykonávána za účelem získání příjmů. – registrace je

 

a) povinná – pokud je obrat za předešlých 12 měsíců větší nebo rovno 1 000 000,- Kč

b) dobrovolná

 

OSTATNÍ DANĚ

Účet 345 – Ostatní daně a poplatky – je vymezena pro všechny ostatní daně a poplatky, účtuje se o

- spotřebních daní, kdy účetní jednotka není plátce daně: daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a meziproduktů, daň z tabákových výrobků

- majetkové daně: daň z nemovitosti, daň silniční, daně z dědictví a darování, daně z převodu nemovitostí

- poplatky podle příslušných právních předpisů

Účtování

Odvod daní D 221, MD 345

Předpis silniční daně D 345, MD 531

Předpis daně z nemovitosti D 345, MD 532

Předpis ostatních daní D 345, MD 538

 

DOTACE

Dotace se evidují na účtech 346 – datace ze státního rozpočtu, 347 – ostatní dotace, jedná se o nenávratně poskytnuté peněžní prostředky poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtu územně samosprávných celků, státních fondů, rozlišujeme dva základní druhy dotací:

a) dotace  úhradě nákladů (provozní dotace) – jsou určeny na úhradu provozních nákladů

b) dotace na pořízení dlouhodobého majetku (investiční dotace) – snižuje vstupní cenu pořizované investice

Nárok na provozní dotací D 668, 648, MD 346, 347

Poukaz dotace D 346, 347, MD 221

Nárok na investiční dotaci D 042, MD 346, 347