Jdi na obsah Jdi na menu
 


2) MO – ÚČETNÍ PÍSEMNOSTI (DOKUMENATCE)

15. 3. 2009

2) MO – ÚČETNÍ PÍSEMNOSTI (DOKUMENATCE)

PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ, DOKUMENTACE A JEJÍ VÝZNAM

- zákon o účetnictví vymezuje vedení účetnictví jako soustavu účetních záznamů. Účetním záznamem se rozumí data, která jsou nositeli informací o stavu a pohybu majetku a závazků, vlastního kapitálu, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Účetní záznam zahrnuje prakticky veškeré písemnosti, které s účetnictvím souvisejí, počínaje účetním dokladem a konče výroční zprávou. Jednotlivé účetní záznamy musí na sebe navazovat. Předepisuje to ZoÚ, který stanová, že obsah účetního záznamu musí být prokázán obsahem jiných průkazných účetních záznamů. Nedodržení těchto zásad by mohlo vést k neprůkazným účetním záznamům.

Mezi účetní písemnosti zejména patří – účetní doklady, účetní knihy, účetní závěrky y výroční zprávy, vnitropodnikové směrnice, jiné účetní písemnosti.

 

ÚČETNÍ DOKLADY

- zákon o účetnictví ukládá účtovat na základě účetních dokladů, musí to být průkazný účetní záznam s určitými povinnými náležitostmi, může mít písemnou nebo technickou formu

 

ČLENĚNÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ

a) podle druhu

- fa vystavená, přijatá, skladní karta, převodka, VPD, PPD, bankovní výpisy, vnitřní účetní doklady – příjemka, výdejka

b) počet dokumentovaných účetních dokladů

- jednotlivé: 1 doklad, sběrné: více dodávek stejného druhu

c) podle místa vzniku

- vnější, vnitřní

 

NÁLEŽITOSTI ÚČETNÍCH DOKLADŮ

- označení účetního dokladu – číslo

- obsah účetního případu a označení jeho účastníků

- peněžní částka nebo údaje o ceně, množství

- okamžik vyhotovení účetního dokladu

- uskutečnění účetního případu

- podpisy osob odpovědné za účetní případ a osob odpovědné za jeho zaúčtování

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

- vystavení dokladu

- příprava k zaúčtování dokladu

- kontrola – formální a věcná stránka

- zaúčtování

- kontrola účtování

- uložení – archivace dokladu

- skartace po archivační době

 

DAŇOVÉ DOKLADY

- mají zákonem předepsané náležitosti, které jsou obsahově širší než náležitosti účetního dokladu, pro různé případy existují různé druhy daňových dokladů

 

NÁLEŽITOSTI DAŇOVÝCH DOKLADŮ

- předepsané náležitosti, různé druhy daňových dokladů, běžný daňový doklad zpravidla faktura, která obsahuje náležitosti běžného daňového dokladu, musí obsahovat

- přesné označení kupujícího i prodávajícího

- DIČ

- evidenční číslo dokladu

- datum vystavení

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, nebo datum přijaté platby

- cena bez daně

- rozsah a předmět zdanitelného plnění

- údaje pro stanovení ceny, cena bez DPH, DPH 19%, 5%

Zjednodušený daňový doklad – max. 10 tisíc

- nemusí obsahovat některé náležitosti:

údaje o kupujícím, datum vystavení dokladu, výše ceny bez DPH, ale uvádí se DPH s cenou, vystavuje se jen v případě nákupu za hotové

 

ÚČETNÍ ZÁPISY V ÚČETNÍCH KNIHÁCH

- účetní případy se zaznamenávají účetními zápisy do účetních knih, účetní jednotky účtují v soustavě podvojného účetnictví účtují

a) v deníku, časové upořádání

b) v hlavní knize, uspořádání z věcného hlediska

c) v knihách analytické evidenci, v nichž podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy

 

OPRAVY ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Účetní– úplné storno, částečné storno, doplnění

Neúčetní – škrtnutí, podpis a datum