Jdi na obsah Jdi na menu
 


3) MO – INVENTARIZACE

15. 3. 2009

3) MO – INVENTARIZACE

 

VÝZNAM INVENTARIZACE

- zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám povinnost inventarizovat majetek a závazky a stanoví pravidla pro provádění inventarizací. Inventarizace je jednou z činností, která přispívá k úplnosti, průkaznosti, a správnosti údajů v účetnictví. To znamená, že pokud účetní jednotka řádně provedla inventarizaci majetku a závazků a provedení inventarizace řádně nedoloží inventárními soupisy, není její účetnictví věrohodné a průkazné. Účelem inventarizace je ověřit, zda stav majetku a závazků zachycený v účetnictví odpovídá skutečnosti, tj. inventarizace je jedním z mnoha způsobů, kterými lze provést kontrolu správnosti účtování.

 

ZÁKLADNÍ POJMY

INVENTARIZACE

 – porovnání skutečného stavu majetku se stavem účetním, věrný obraz stavu majetku, nařizuje zákon o účetnictví, ochrana majetku, řádná, mimořádná, mezitímní, předseda inventarizační komise + další členové (celá komise musí mít dohromady lichý počet)

INVENTŮRA

– zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni u jednotlivých složek, sepsání zásob, počet, množství a druhy, inventární soupis

FYZICKÁ INVENTARIZACE

- - provádí se u majetku hmotné povahy, jedná se např. o materiál na skladě, zboží na skladě a v prodejnách, pokladní hotovost, stroje, zařízení, skutečný stav se při fyzické inventarizaci zjišťuje přeměřením, převážením, přepočítáním

DOKLADOVÁ INVENTARIZACE

- provádí se u takových položek, které svojí povahou vylučují provedení fyzické inventarizace, pohledávky, závazky, N a V příštích období, ověřuje se a prokazuje pomocí různých písemných dokladů, dále se také zjišťuje skutečný stav majetku hmotné povahy, u něhož jiný způsob inventarizace není možné vzhledem k místu, kde se v době provádění nachází

 

POSTUP PŘI INVENTARIZACI

Inventarizace zahrnuje soubor činností obsahující

- zjišťování skutečného stavu majetku a závazků ke stanovenému datu, stavy majetku jsou zapisovány inventurní komisí do inventárních soupisů. Důležité je dbát na složení inventarizační komise, zejména účast a následné potvrzení inventurních soupisů hmotně odpovědnou osobou. Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy.

- vyčíslení rozdílů mezi skutečným a účetním stavem (manko, přebytek)

- objasnění příčin a vypořádání inventarizačních rozdílů

Inventarizační rozdíl znamená, že nebylo správně účtováno, popř. nebylo účtováno vůbec o některém účetním případu, nebo došlo k přirozenému úbytku, k odcizení… proto u každého rozdílu je nutno zjistit příčiny jeho vzniku. Na základě zjištění příčin inventarizačních rozdílů lze učinit rozhodnutí o jejich vypořádání. Musí se provést takové účetní zápisy, jimiž se uvede stav na účtech do shody se stavem skutečným, a rozdíly musí být vyúčtovány do období, za něž byli zjištěny.

 

DRUHY A TERMÍNY INVENTARIZACÍ

DRUHY INVENTARIZACÍ

a) řádná (pravidelná)

– 1x ročně, k poslednímu dni účetního období

b) mimořádná

-  provádí se v mimořádných případech, vznik podniku, sloučení, rozdělení, po živelné pohromě, vloupání, provádí se kdykoli

c) mezitímní

 – každé čtvrtletí, hospodaření ze státními prostředky

 

INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY

Při porovnání účetního stavu se stavem skutečným mohou být zjištěny inventarizační rozdíly, kterými jsou

- manka – skutečný stav je nižší než stav účetní, přičemž rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem, nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem

- přebytky – skutečný stav je vyšší než účetní stav.