Jdi na obsah Jdi na menu
 


4) MO – DLOUHODOBÝ MAJETEK (DM)

15. 3. 2009

4) MO – DLOUHODOBÝ MAJETEK (DM)

CHARAKTERISTIKA  DM

- dlouhodobý majetek se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0.

Dlouhodobý majetek zahrnuje:

- dlouhodobý hmotný majetek

- dlouhodobý nehmotný majetek

- dlouhodobý finanční majetek

- dlouhodobý majetek slouží podniku déle než jeden rok, během svého používání nemění svojí formu, většinou se opotřebovává.

 

ČLENĚNÍ DM

1) HMOTNÝ DM (účtová skupina 02 a 03)

a) nemovitosti: budovy, pozemky, stavby

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak 40 000,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení

c) technické zhodnocení: představuje nástavby, přístavby, modernizace, stavební úpravy hodnota musí být vyšší jak 40 000,- Kč

d) pěstitelské celky trvalých porostů: s dobou plodnosti delší, jak 3 roky, chmelnice, vinice, sady

e) základní stáda: tažná zvířata, koně, osli, dostihový koně

f) drobný hmotný majetek: cena je menší nebo rovna 40 000,- Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok, může být zařazen v hmotném dlouhodobém nebo oběžném majetku

2) NEHMOTNÝ DM (účtová skupina 01)

- vstupní cena je větší než 60 000,- Kč

a) software: programové vybavení počítačů nakoupené samostatně nebo vytvoření vlastní činností

b) ocenitelná práva: výrobně technické poznatky – know-how, licence, autorská práva

c) nehmotné výsledky výzkumné činnosti a činnosti odborné: technologické postupy, projekty, receptury

d) zřizovací výdaje: výdaje na založení a zřízení toho daného podniku

e) drobný nehmotný majetek: vstupní cena je menší nebo rovna 60 000,- Kč a doba použitelnosti větší, jak 1 rok

 

 

3) FINANČNÍ DM (účtová skupina 06)

- podnik tento majetek nepotřebuje k provozování své činnosti, vkládá do něj volné peněžní prostředky, důvod pořízení: získání výnosu v budoucnosti

a) cenné papíry: akcie jiných podniků – dividenda

b) půjčky jiným podnikům s dobou splatnosti větší, jak 1 rok: dlouhodobé pohledávky

c) termínované vklady na dobu delší, jak 1 rok: nesoucí výnosový úrok

 

OCEŇOVÁNÍ DM

- při nabytí dlouhodobého majetku přicházejí v úvahu tři způsoby ocenění

a) pořizovací cena

b) vlastními náklady

c) reprodukční pořizovací cen

a) Ocenění pořizovací cenou

- touto cenou se oceňuje dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný, finanční) pořízený za úplatu. Do této ceny patří nejen cena pořízení, ale i náklady s jeho pořízením související.

b) Ocenění vlastními náklady

- takto se ocení dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek, který je vytvořený vlastní činností. Do vlastních nákladů se zahrnují nejen veškeré přímé náklady, ale i nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořeným dlouhodobým majetkem – tzv. výrobní režie.

c) Ocenění reprodukční pořizovací cenou

- tímto oceněním se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Ocenění reprodukční pořizovací cenou se používá zejména v těchto případech:

- majetek nabytý bez úplaty (darem, přebytek zjištěn při inventarizaci)

- majetek vytvořený vlastní činností, jestliže jeho vlastní náklady nelze zjistit nebo jestliže tyto náklady převyšují reprodukční pořizovací cenu.

 

POŘÍZENÍ DM

Dlouhodobý majetek nehmotný a hmotný lze pořídit zejména těmito způsoby

a) nákupem (dodavatelský způsob)

b) vytvoření vlastní činností

c) bezúplatným nabytím

d) vklady společníků

e) převodem z osobního užívání do podnikání

f) darováním

g) finanční leasing (pronájem): pronájem dlouhodobého majetku

- proces pořízení dlouhodobého majetku se zachycuje na účty účtové skupiny

04 – nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořízený dlouhodobý finanční majetek. Úkolem těchto účtů je zjistit skutečné pořizovací náklady nabývaného majetku.

 

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DM

- jako technické zhodnocení se označují výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud překročí za účetní období částku

40 000,- Kč.

Účtování technického zhodnocení

Technické zhodnocení se v takovém případě zahrnuje do účtové skupiny 0 mezi dlouhodobý majetek. Jeho hodnota buď:

a) zvýší pořizovací cenu dlouhodobého majetku, na němž je technické zhodnocení prováděno (na účtech účtových skupin 01, 02)

b) tvoří samotnou položku (v případě, že je technické zhodnocení provedeno např. na pronajatém majetku), v takovém případě se využívají samotné syntetické účty

 

ANALYTICKÁ EVIDENCE DM

- cílem analytické evidence je poskytovat požadované informace o jednotlivých složkách dlouhodobého majetku. Obsahem požadovaných informací je zejména:

- název nebo popis majetku, popř. číselné označení

- datum a způsob pořízení

- datum zaúčtování na příslušný účet, tj. uvedení do užívání

- ocenění majetku a údaje o jeho případných změnách

- údaje o zvoleném postupu účetních a daňových odpisů

- informace o zůstatkových cenách účetních a daňových

- datum a způsob vyřazení

 

OPRAVNÉ POLOŽKY K DM

- při inventarizaci dlouhodobého majetku se musí provést posouzení ocenění majetku, které je použito v účetnictví ve vztahu k tržní hodnotě majetku. Je.li tržní hodnota nižší než cena, ve které je majetek evidován v účetnictví, a tento rozdíl je dočasný, potom musí účetní jednotka vytvořit opravnou položku.

Tvorba opravné položky se účtuje jako nepřímé snížení účetní hodnoty majetku pomoci učtu 09x – Opravné položky k dlouhodobému majetku, a současně se musí zaúčtovat do nákladů účetní jednotky účet 559 – Tvorba opravné položky.

Opravné položky se zruší, pokud pominou důvody pro jejich existenci. Zrušení, snížení opravné položky se účtuje jako snížení nákladů ve prospěch účtu 559 a souvztažně na vrub účtu 09x.