Jdi na obsah Jdi na menu
 


5) MO – ODPISOVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

15. 3. 2009

5) MO – ODPISOVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

OPOTŘEBENÍ DM

- k hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému přenášení jeho hodnoty do hodnoty nových výrobků nebo jiných výkonů. Dlouhodobý majetek se v průběhu své životnosti opotřebovává: většinou mění svojí hodnotu

Druhy opotřebení

a) fyzické opotřebení: vzniká v důsledku užívání, přírodní vlivy, snižování výkonnosti, spolehlivost, únava materiálu, koroze

b) morální opotřebení: vzniká  důsledku zaostávání po technické stránce – tím dlouhodobý majetek ztrácí také svojí hodnotu

 - Opotřebení dlouhodobého majetku se vyjadřuje odpisy, opotřebení dlouhodobého majetku vyjádřené v korunách.

- Úhrn odpisů za celou dobu užívání dlouhodobého majetku představuje oprávky, součet již provedených odpisů.

- Odečteme-li oprávky od pořizovací ceny dlouhodobého majetku, zjistíme

zůstatkovou cenu.

 

VÝPOČET ODPISŮ DM A JEJICH ZAÚČTOVÁNÍ

Druhy odpisů

1) ÚČETNÍ ODPISY

- slouží k přehledu o skutečné hodnotě majetku a jeho opotřebení, odpisové sazby si podnik stanovuje sám, vyjadřuje skutečnou míru opotřebení, týká se výhradně dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Výpočet účetních odpisů

- podle doby životnosti

odpisová sazba = 100 / životnost (%)

roční odpis = vstupní cena / 100 * odpisová sazba

2) DAŇOVÉ ODPISY

- v prvním roce odepisování zatřídí podnik majetek do odepisovaných skupin – udělá to podle zákona o daních z příjmů, odpisová skupina určuje dobu odepisování

 

Volba způsobu odepisování

1) lineární – rovnoměrné

2) degresivní – zrychlené

- způsob nelze měnit po celou dobu odepisování!!!

Opisy zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru.

ZC = VC – oprávky

ZC = zůstatková cena

VC = vstupní cena

Lineární rovnoměrné odepisování

o = VC * odpisová sazba / 100

Degresivní zrychlené odpisování

1 rok

o = VC / k1

od 2 roku

o = 2 * ZC / k – n

n = počet let po, které byl majetek již odepisován

Daňové odpisy při technickém zhodnocení

- do doby než je technické zhodnocení provedeno odepisujeme normálně

technické zhodnocení přičteme

a) ke vstupní ceně ZVC – zvýšená vstupní cena

b) k ZC – ZZC – zvýšená zůstatková cena

Lineární rovnoměrné opisy

o = ZVC * odpisová sazby při technickém zhodnocení / 100

Degresivní zrychlené odpisy

1 rok

o = 2 * ZZC / k´

k´= koeficient pro zvýšenou zůstatkovou cenu

od 2 roku

o = 2 ZZC / k´- a

a = počet let, po které odepisujeme za zvýšené zůstatkové ceny

Účtování odpisů

- vypočtené odpisy dlouhodobého majetku jsou pro účetní jednotku nákladem účtovaným na účtu v 55. skupině – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (na straně MD). Současně odpisy snižují hodnotu dlouhodobého majetku, a to nepřímo pomocí příslušného účtu Oprávek (na straně D)

MD – pořizovací cena  01 DNM

                                     02 DHM odpisovaný

D – snížení hodnoty dlouhodobého majetku 07 Oprávky k DNM

                                                                       08 Oprávky k DHM

MD – náklad 551 Odpisy DNM a DHM

 

ZPŮSOBY VYŘAZOVÁNÍ DM A JEHO ÚČTOVÁNÍ

- k vyřazení dlouhodobého majetku dochází těmito způsoby: fyzickou likvidací v důsledku opotřebení nebo poškození, prodejem, bezúplatným převodem (darováním), v důsledku manka, přeřazením z podnikání do osobního užívání, vkladem dlouhodobého majetku do základního kapitálu jiného subjektu. Způsoby účtování se odvíjejí od příčiny vyřazení.

Vyřazení dlouhodobého odpisovaného majetku lze rozdělit na dvě varianty:

a) dlouhodobý majetek je zcela odepsaný (vstupní cena = oprávky)

MD – 02 DHM, PZ

D – 02 DHM, zaúčtujeme oprávky

MD – 08x Oprávky k DHM, zaúčtujeme oprávky

b) dlouhodobý majetek je odepsaný pouze částečně

- odepisovaný majetek má zůstatkovou cen, kterou tvoří rozdíl mezi pořizovací cenou a dosavadními oprávkami

kromě vyřazení z evidence se musí ještě provést:

- zaúčtování řádného odpisu DHM za část běžného účetního období (0551/ 08x)

- doúčtování zůstatkové ceny na účet odpovídající účelu vyřazení majetku

1 – vyřazení pořizovací ceny z evidence

2 – jednorázový odpis zůstatkové ceny

MD – 02 DHM, PZ

D – 02 DHM, 1

MD – 08x Oprávky k DHM, 1

D – 08x Oprávky k DHM, PZ

D – 08x Oprávky k DHM, 2

551 – Odpisy k DHM, 2

 

 

DAŇOVÉ HLEDISKO VYŘAZENÉHO DM

- vyřazení dlouhodobého majetku, který ještě není zcela odepsán, má také důsledky daňové. Podle ZDP může poplatník uplatnit odpis ve výši jedné poloviny ročního odpisu z hmotného a nehmotného majetku vyřazovaného před koncem zdaňovacího období. Zůstatková cena se zaúčtuje až po provedení polovičního odpisu.