Jdi na obsah Jdi na menu
 


6) MO – MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY

15. 3. 2009

6) MO – MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB

- zásoby patří mezi tzv. oběžný majetek, pro který je charakteristická jednorázová spotřeba a přeměna v jinou majetkovou složku. Veškeré zásoby jsou uvedeny ve směrové účtové osnově v rámci 1. účtové třídy.

Samotné zásoby materiálu pak lze rozdělit takto:

= základní materiál: látky, které přecházejí do výrobků a tvoří jeho podstatu, např. papír při výrobě knih, látka při šití oděvů

= pomocné látky: látky, které přecházejí do výrobku, ale netvoří jeho podstatu, např. nitě při šití oděvů, barvy, nátěrové hmoty

= provozovací látky: jsou nezbytné pro provoz podniku jako celku, např. čistící prostředky, kancelářské potřeby, paliva, oleje

= náhradní díly: slouží k opravám

= obaly: ochrana nakoupeného materiálu a vlastních výrobků, vratné nebo nevratné

= drobný hmotný majetek: pořizovací cena je menší nebo rovna 40 000,- Kč, doba použitelnosti je menší než jeden rok, a podnik tento majetek nezařadil do dlouhodobého majetku

 

OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB

Oceňování zásob při jejich pořízení

- způsob oceňování závisí na způsobu pořízení. Nejčastějším způsobem pořízení materiálu je nákup, dále připadá v úvahu pořízení vlastní činností, bezplatné nabytí.

a) nakoupené zásoby – oceňují se pořizovací cenou, tj. cena obsahující jak cenu pořízení, tak i vedlejší náklady související s jejich pořízením

b) zásoby vytvořené vlastní činností – se oceňují ve vlastních nákladech, které obsahují vždy náklady přímé, popřípadě i část nákladů nepřímých

c) bezplatně nabyté zásoby – neoceňují reprodukční cenou, to je cena, za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje

 

Ocenění zásob při jejich výdeji do spotřeby

- platí i při vyskladňování zásob výše uvedené způsoby oceňování

a) metoda průměrných cena

- cena při úbytku zásob se stanoví jako vážený aritmetický průměr z pořizovacích cen, ten pak může mít dvě podoby

- proměnlivý, periodický

b) metoda FIFO

- úbytky materiálu se oceňují cenou nejstarší zásoby, při použití této metody je nutná pomocná evidence, abychom měli přehled, kolik měrných jednotek příslušného druhu materiálu je na skladě a za jaké ceny

 

ZPŮSOBY ÚČTOVÁNÍ O ZÁSOBÁCH

Účtování způsobem A

- o pořízená zásob se účtuje na příslušný účet v 1. účtové třídě, do nákladů se účtuje až při jejich spotřebě

1) přijatá fa za nákup materiálu D 321, MD 111

2) vlastně vyrobený materiál D 621,622, MD 111

3) materiál získaný bezplatně D 413, MD 111

4) příjemka na materiál převzatý na sklad D 111, MD 112

5) výdej do spotřeby D 112, MD 501

Účtování způsobem B

- o pořízená zásob se účtuje přímo do spotřeby tj. do nákladů, bez použití účtů zásob, až na konci účetního období se vyúčtuje počáteční a konečný stav zásob tak, aby odpovídal skutečnosti

1) nákup materiálu D 321, MD 501

 

NÁKUP MATERIÁLU Z DOVOZU

- při nákupu materiálu ze zahraničí se musí rozlišovat zda se jedná o pořízení z jiného členského státu EU nebo zda se jedná o dodávku ze zemí mimo EU, účtování jo nákup od zahraničního dodavatele je obdobné jako o nákupu v tuzemsku, je pouze nutné přepočítat částku na fa v cizí měně na Kč, přitom účetní jednotka může použít denní kurz, pevný kurz

Pořízení materiálu z jiného členského státu EU

- dodavatel tuto dodávku nebude zdaňovat daní z přidané hodnoty, pokud jí česká firma sdělí svoje DIČ, kupující si sám vypočte DPH z přijaté dodávky a má povinnost tuto vypočtenou daň odvést finančnímu úřadu, v případě, že má kupující od prodávajícího daňová doklad nebo-li fakturu, bude mít zpravidla nárok na odpočet daně

Pořízení materiálu ze zemí mimo EU

- při přechodu na naše území celní orgán si vyměří clo – to se stanový příslušnou sazbou celního sazebníku vypočítanou z celní hodnoty, která obsahuje cenu fakturovanou zahraničním dodavatelem převedenou na Kč, daň z přidané hodnoty – si účetní jednotka vypočítá

Účtování

1) fa za nákup materiálu D 321, MD 111, 501

2) clo D 379, MD 111, 501

3) DPH D 343, MD 349

4) nárok na odpočet D 349, MD 343

 

ANALYTICKÁ EVIDENCE K ZÁSOBÁM

- analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů materiálu na skladních kartách