Jdi na obsah Jdi na menu
 


8) MO – FINANČNÍ ÚČTY

15. 3. 2009

8) MO – FINANČNÍ ÚČTY

CHARAKTERISTIKA FINANČNÍCH ÚČTŮ

-         ve směrové účtové osnově pro podnikatele je finančním účtům věnována 2. účtová skupina. Obsahuje aktivní i pasivní účty.

Aktivní účty

-         účtová skupina 21: pokladní hotovost, ceniny

-         účtová skupina 22: bankovní účty, termínované vklady s výpovědní lhůtou do 1 roku

-         účtová skupina 25: majetkové i dlužné CP s předpokládanou dobou držení do 1 roku

-         účtová skupina 29: opravné položky ke krátkodobým CP

Pasivní účty

-         účtová skupina 23: krátkodobé bankovní úvěry, eskontní úvěry

-         účtová skupina 24: dluhopisy emitované účetní jednotkou se splatností do 1 roku

Účet 261 – Peníze na cestě

- používá se zejména při převodech peněžních prostředků, kdy má účetní jednotka k dispozici pro zaúčtování dva doklady.

Jde o převody mezi:

-         pokladnou a BÚ (příjmový nebo výdajový doklad, bankovní výpis)

-         dvěma firemními účty (výpisy z obou účtů)

-         běžným a úvěrovým účtem (výpis z běžného účtu, výpis z úvěrového účtu)

 

POKLADNA

- na účtu 211 – Pokladna sledujeme především stav a pohyb hotových peněz, dále pak šeků a poukázek k zúčtování.

Ocenění – nominální hodnota

Účetní doklady – PPD a VPD

Analytická evidence – podle hmotně odpovědných osob, podle jednotlivých měn, analytická evidence má podobu pokladní knihy.

 

CENINY

- jedná se o majetek, který má svojí jmenovitou hodnotu, z níž se čerpá po vydání spotřeby, poštovní známky, kolky, stravenky, telefonní karty, dálniční známky. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů cenin.

Spotřeba cenin se účtuje do nákladů

518 – ostatní služby: známky, tel. Karty

538 – ostatní daně a poplatky: dálniční nálepky a kolky

 

INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY

- na konci účetního období se provádí inventarizace pokladny a cenin. Pokud je zjištěn rozdíl mezi účetním a skutečným stavem, zaúčtuje se do finančních nákladů nebo výnosů.

Přebytek – D 668, MD 211, 213

Manko – D 211, 213, MD 569

Pokladník mívá plnou hmotnou odpovědnost za svěřené peníze, předepíše se mu případné manko k úhradě.

Předpis manka k úhradě – D 668, MD 335

Úhrada srážkou ze mzdy – D 335, MD 331

Úhrada v hotovosti – D 335, MD 211

Úhrada na BÚ – D 335, MD 221

 

BANKOVNÍ ÚČTY

- zachycuje se zde stav a pohyb aktiv, které má účetní jednotka uložené na účtech u bank, syntetický účet, účetní doklad: výpis z účtu

Zůstatek bývá aktivní.

Kontokorentní účet – banka umožňuje jít klientovi do mínusu, tedy čerpat úvěr

Devizový účet – účet v cizí měně

 

KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY

- jedná se bankou o poskytnuté úvěry se splatností do 1 roku. Evidují se na účtu

231 – krátkodobé bankovní úvěry

232 – eskontní úvěry

- poskytnuté prostředky připisuje banka buď na běžný účet účetní jednotky, nebo přímo z úvěru proplácí dodavatelské faktury, dokladem je výpis z úvěrového účtu.

Cenou za poskytnutý úvěr je úrok, který se vyúčtuje do nákladů na účet

562 – úroky

 

 

 

 

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

-         majetkové, dlužné a ostatní CP s předpokládanou dobou držení do 1 roku. Při pořízení se oceňují pořizovací cenou, součástí jsou i nejrůznější poplatky a provize.

259 – pořízení krátkodobého finančního majetku

Analytickou evidenci je potřeba vést podle jednotlivých druhů CP, podle emitentů a jmenovitých hodnot. Při prodeji se držba zaúčtuje jako finanční výnos na účet

661 – tržby z prodeje CP a podílů, a účetní hodnota se promítne do finančních nákladů na účet

561 – prodané CP a podíly