Jdi na obsah Jdi na menu
 


9) MO – CENNÉ PAPÍRY A SMĚNKY

15. 3. 2009

9) MO – CENNÉ PAPÍRY A SMĚNKY

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ

- CP představují finanční majetek, vyjadřující majetkový podíl nebo pohledávku k jejich emitentovi (tj. osoba, která je vydala).

 

ČLENĚNÍ:

1. PODLE JEJICH FORMY

a)      listinné: mají podobu reální listiny, na níž bývá vyznačena její nominální hodnota

b)       zaknihovaná: jsou pouze zaevidované např. ve Středisku CP

2. PODLE OBSAHU, KTERÝ VYJADŘUJÍ NA

a)      majetkové: vyjadřuje majetkový podíl na společnosti, která je vydala

b)      dluhové: (obligace, směnky)vyjadřují úvěrový vztah mezi jejich majitelem a věřitelem, který má povinnost po uplynutí stanovené lhůty splatnosti dluhopis zpět odkoupit a vyplatit úrok

3. PODLE PŘEDPOKLÁDANÉ DOBY DRŽENÍ

a)      dlouhodobé: předpokládaná doba držení nad 1 rok

b)      krátkodobé: předpokládaná doba držení do 1 roku

4. DALŠÍ ČLENĚNÍ V ÚČETNÍ PRAXI POUŽÍVÁME

a)      majetkové účasti: dlouhodobé majetkové CP, které zakládají podstatný nebo rozhodující vliv. Evidují se na účtech 061, 062

b)      cenné papíry k obchodování: majetkové i dluhové CP držené za účelem obchodování na veřejném trhu (burza) s cílem dosahovat zisku z rozdílu cen při nákupu a prodeji v krátkodobém časovém horizontu, max. do 1 roku, evidují se na účtech 251, 253

c)      dluhové CP držené do splatnosti: dluhové CP, které mají stanovenou splatnost a účetní jednotka má úmysl a schopnost je držet do splatnosti, evidují se na účtech 065, 256

d)      CP emitované účetní jednotkou: CP, jejichž emitentem je sama účetní jednotka. Objevují se v účetnictví firmy výjimečně, dobu jejich držení navíc omezuje ObchZ. Nejde o majetek v pravém slova smyslu, proto se také uvádí v rozvaze na straně pasiv se záporným znaménkem, evidují se na 252,255

 

 

OCENĚNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ

Ocenění CP k okamžiku pořízení: CP se k okamžiku jejich pořízení oceňují pořizovacími cenami, tj. včetně vedlejších nákladů souvisejících s jejich pořízením, 043, 259.

Některé druhy CP se k poslednímu dni účetního období přeceňují na tzv. reálnou cenu. Reálnou hodnotu rozumíme nejčastěji tržní hodnotu.

 

ÚČTOVÁNÍ O MAJETKOVÝCH CP

Pořízení majetkových CP

1) Nákup CP

Nákup CP včetně poplatků a provizí makléřům, burzám: D 379, 221, 211, MD 259, 043

Zařazení CP do majetku účetní jednotky v PC: D 259, 043, MD 251, 061, 062, 063

2) Upsání vkladů

- tento způsob se týká pořízení dlouhodobých CP, formou upsání vkladu do vznikající společnosti nebo společnosti, která navyšuje svůj základní kapitál

a)      uspání vkladů podrozvahová evidence

b)      splácení vkladů 378/ majetkové účty

c)      zápis do OR 06x/ 367

d)      zaúčtování 367/ 378

e)      případné další splácení vkladů 367/ 221

Výnosy z držby majetkových CP

D 665, 666 – MD 221, 211

Prodej majetkových CP

Prodejní cena D 661, MD 221, 211, 378

Účetní hodnota D 251, 061, 062, 063, MD 561

 

ÚČTOVÁNÍ O DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍRECH

- dluhové CP představují v účetnictví jejich vlastníka majetek, v účetnictví pak závazek vůči majiteli těchto CP

Majitel

- majitel dluhových CP musí při jejich pořízení určit, zda se jedná o CP dlouhodobé nebo krátkodobé a dále pak, zda je hodlá držet až do jejich splatnosti či nikoliv, Výnos z držení dluhových CP má podobu úroku, který je nutno v případě potřeby časově rozlišit.

 

 

Emitent

- emitent zaúčtuje vydání dluhových CP jako závazek a současně jako pohledávku za budoucími majiteli dluhopisů (375/241 nebo 473). Prodejem se tato pohledávka zruší. Pokud splatnost přesahuje do dalších účetních období je potřeba nabíhající úrok (náklad) také časově rozlišit.

 

ÚČTOVÁNÍ O SMĚNKÁCH

- směnka je CP vyjadřující vztah věřitele a dlužníka, tj. povinnost dlužníka vyplatit věřiteli ve stanovené době částku uvedenou na směnce a vyjadřující její nominální hodnotu. Musí mít písemnou formu a obsahovat náležitosti předepsané směnečným zákonem. Ačkoli jsou směnky CP, v účetnictví mohou vystupovat v různých podobách

a)      jako zjišťovací prostředek : směnky slouží k zajištění pohledávek z obchodního styku, oceňují se nominální hodnotou, evidují se pouze v podrozvahové evidenci

b)      jako CP: jsou-li nakoupeny zpravidla za účelem obchodování, popř. s cílem realizovat zbývající část úroku, oceňují se pořizovací cenou

c)      jako platební prostředek: jsou-li použity k úhradě pohledávek a závazků, v účetnictví majitele se evidují jako CP, oceňují se pořizovací cenou, z pohledu dlužníka směnka představuje závazek na účtu 322, 478

Výhody směnky

-         obchodovatelnost

-         snazší vymahatelnost

-         možnost vymáhat směnečnou pohledávku i na vedlejších dlužnících

-         možnost směnku eskontovat